Válás 2023-ban - ügyvéd nélkül is megoldható a válás, és így olcsóbb!

Kötelező ügyvédet fogadni a váláshoz? Mit kell tennie annak, aki válni akar 2023-ban? Milyen dokumentumok kellenek egy váláshoz? Mi a bíróság szerepe a válás jogi folyamatában? A válás keresetlevelét hogyan kell benyújtani és mit kell becsatolni hozzá 2023-ban? Mennyibe kerül a válás, mennyi az illetéke 2023-ban?

Válás 2023-ban - ügyvéd nélkül is megoldható a válás, és így olcsóbb!

Mit kell tennie annak, aki válni akar 2023-ban?

A házasság felbontására irányuló pert személyesen kell megindítani a másik házastárs ellen. A megindításhoz keresetlevelet kell benyújtani a járásbírósághoz - olvashatjuk a magyarorszag.hu hivatalos tájékoztatásában.

A bíróság bonthatja fel a házasságot

A házasságot a bíróság – a közös kiskorú gyermek érdekét figyelembe véve – bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlását állapítja meg a bíróság különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására – az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a férj és feleség különélésének időtartama alapján – nincs kilátás.

A házastársak a bontóper megindítása előtt vagy a – bíróság kezdeményezésére – a bontóper során a vitás kérdések rendezésére közvetítői eljárást vehetnek igénybe.

Ha a házasfelek ún. „közös megegyezéssel” szeretnének elválni, akkor a következő járulékos kérdésekben meg kell egymással egyezniük:

- a közös gyermekük tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása (ki fogja a gyermeket a válást követően gondozni, vagyonát kezelni, törvényes képviselőként dönteni az ügyeiben stb.),

- a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás,

- a gyermek tartása,

- a házastársi közös lakás használata, valamint

- ha a rászorult házastárs ezt igényli, a házastársi tartás kérdése.

Ha a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak meg, vagyis abban, hogy a gyermekkel kapcsolatos minden kérdésben a válást követően is együtt döntenek, akkor a gyermekkel való kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük. De ebben az esetben is meg kell állapodniuk abban, hogy melyikük lakóhelyén lesz a gyermek lakóhelye.

Ha a felek a házasságot közös megegyezéssel szeretnék felbontani, a keresetlevélhez csatolni kell a fent említett valamennyi kérdésben a felek közös álláspontját tartalmazó megállapodást, ha ez a keresetlevél előterjesztésekor már rendelkezésre áll.

Ahhoz, hogy a házastársak közös megegyezéssel elváljanak, a fent jelzett járulékos kérdésekben kötött perbeli egyezségüket a bíróságnak jóvá kell hagynia. A bíróság az egyezséget akkor hagyja jóvá, ha az a jogszabályoknak megfelel.

Milyen dokumentumok kellenek egy váláshoz?

A keresetlevélben a következőket kell feltüntetni:

Bevezető részben:

- az eljáró bíróság megnevezését,

- a felek nevét, perbeli állását, a felperes azonosító adatait, az alperes ismert azonosító adatait, de legalább lakóhelyét,

- a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt jogi képviselő nevét.

Érdemi részben:

- a bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kereseti kérelmet,

- az érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése útján,

- az érvényesíteni kívánt jogot és a kereseti kérelmet megalapozó tényeket,

- az érvényesíteni kívánt jog, a tényállítás és a kereseti kérelem közötti összefüggés levezetésére vonatkozó jogi érvelést, és

- a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat.

Záró részben:

- a per tárgyának értékét, valamint a meghatározásakor figyelembe vett tényeket, ha a pertárgyérték nem meghatározható, az arra történő hivatkozást

- a bíróság hatáskörét és illetékességét – ha az ügyben külföldi elem van, a joghatóságát is – megalapozó tényeket és jogszabályhelyet,

- a megfizetett illeték összegét és megfizetési módját, vagy az eljárási illeték megfizetésének hiányában a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelemre, illetve jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén az arra történő hivatkozást,

- közhiteles nyilvántartásból elérhető azonosító adat hiányában a nem természetes személy fél perbeli jogképességét alátámasztó adatokat

- azt, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el.

A keresetlevélhez a következőket kell csatolni:

- a meghatalmazást (ha van képviselője a felperesnek)

- az ügyhöz kapcsolódó bizonyítékokat

- a keresetlevél záró részében hivatkozott költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet vagy jogszabályon alapuló költségkedvezmény esetén a jogszabályban előírt iratokat, továbbá, ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is..

A házassági bontóper esetében ezeken kívül még meg kell jelölni:

- a házasság megkötésére és a házasságból származó, életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatokat és

- azokat az adatokat, amelyekből a keresetindításra való jogosultság megállapítható
az életközösség fennállásának időtartamát annak kezdő és befejező időpontjának megjelölésével, kivéve, ha azt a házassági vagyonjogi per bírósága az eljárást befejező érdemi határozatában vagy közbenső ítéletében már megállapította.

A keresetlevélhez csatolni kell:

- a fenti adatokat igazoló okiratokat,

- ha pedig a házasfelek közös megegyezéssel szeretnének elválni, a keresetlevélhez csatolni kell a közös megegyezéssel történő váláshoz fent részletezett valamennyi járulékos kérdésben [Ptk. 4:21. § (3) bekezdése] a felek közös álláspontját tartalmazó megállapodást, ha ez a keresetlevél előterjesztésekor már rendelkezésre áll.

Kell-e ügyvéd, jogi képviselő a váláshoz?

A jogi képviselő nélkül eljáró felperesnek a keresetlevelét az erre rendszeresített nyomtatványon kell előterjesztenie. A nyomtatvány célja, hogy segítse az igényérvényesítést, mivel a nyomtatvány egyfajta sorvezetőül szolgál a felperesnek, hogy minden szükséges tartalmi elem megjelenjen a keresetlevelében.

Válási eljárást megindító nymtatvány IDE kattintva

A jogi képviselő nélkül eljáró felperesnek a keresetlevélben a keresetlevél kötelező tartalmi elemei közül nem kell feltüntetnie a jogalapot, a jogi érvelést.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes igényérvényesítését az is segíti, hogy a keresetet a lakóhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

Mennyibe kerül a válóper illetéke 2023-ban?

Fizetési kötelezettség: a házassági bontóper illetéke 30 000 forint.

Eljáró szerv

A perre az a járásbíróság illetékes, amelynek területén az alperes lakik. Belföldi lakóhely hiányában az illetékesség az alperes tartózkodási helyéhez igazodik; ha az alperes tartózkodási helye ismeretlen, vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely irányadó, ha pedig ez nem állapítható meg, vagy az alperesnek belföldön lakóhelye nem is volt, az illetékességet a felperes lakóhelye, illetőleg ennek hiányában a felperes tartózkodási helye alapítja meg. Emellett a házassági perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt.

Felettes szerv/jogorvoslat

Törvényszék. Az ítélet ellen fellebbezéssel lehet élni a törvényszék előtt.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

- a fellebbezéssel támadott ítélet számát, valamint az ítéletnek a fellebbezéssel támadott rendelkezését vagy részét,

- határozott kérelmet arra, hogy az elsőfokú ítélet kifogásolt rendelkezését vagy az ítélet valamely részét a másodfokú bíróság mennyiben változtassa meg, vagy helyezze hatályon kívül, vagyis a fellebbezésben egyértelművé kell tenni, hogy a fél mivel és mennyiben nem ért egyet,

- azt az anyagi vagy eljárási jogszabálysértést, amelyre a fellebbező a fellebbezést alapítja, kivéve, ha a felülbírálati jogkör gyakorlásának nem feltétele a jogszabálysértés.

Ha a fél jogi képviselő nélkül jár el, a fellebbezést az elsőfokú bíróságon, az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is előadhatja és a fellebbezésben a fellebbezés alapjául szolgáló jogszabálysértés feltüntetése során mellőzhető a jogszabályhelyre hivatkozás.

A házasságot felbontó ítélet ellen perújítás és felülvizsgálat nem lehetséges.

Eltörli a Tesco az árstopos termékekre vonatkozó vásárlási limitet

A Tesco megemeli az árstopos termékekre vonatkozó vásárlási limitet a húsvét előtti időszakban, és a tojás esetében el is törli - közölte a Tesco-Global Áruházak Zrt. hétfőn az MTI-vel.
2023. 03. 27. 15:30
Megosztás:

Általános sztrájkot hirdetett Izraelben a szakszervezeti szövetség, ha folytatódik a jogrend átalakítása

Az izraeli szakszervezeti szövetség, a Hisztadrut elnöke és a munkáltatók közösen általános sztrájkot hirdettek hétfőn arra az esetre, ha a kormány nem állítja le azonnal a jogrendet átalakító törvénykezést. Egyes ágazatokban a munkabeszüntetés meg is kezdődött.
2023. 03. 27. 15:00
Megosztás:

A nemzetközi bokszszövetség perrel fenyegeti a NOB-ot

A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) perrel fenyegette meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), mert bíróit beleegyezése nélkül kérte fel arra, hogy részt vegyenek a jövő évi párizsi olimpián, amelyről az IBA ki van zárva.
2023. 03. 27. 14:45
Megosztás:

Mérséklődtek az albérleti díjak a tavalyi utolsó negyedévhez képest

Az év első negyedévében 216 ezer forinton alakult a fővárosi használt téglalakások átlagos havi bérleti díja, ami ugyan magasabb a tavalyi éves átlagnál, de 6 százalékkal alacsonyabb 2022 utolsó negyedévéhez képest - közölte az Otthon Centrum (OC) ingatlanközvetítő hétfőn az MTI-vel.
2023. 03. 27. 14:00
Megosztás:

Novák Katalin fogadta a miniszterelnököt a Sándor-palotában

Novák Katalin köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta hétfőn Orbán Viktor miniszterelnököt, aki az Európai Tanács március 23-i üléséről adott tájékoztatást - tájékoztatta a Sándor-palota kommunikációs igazgatósága az MTI-t.
2023. 03. 27. 13:00
Megosztás:

Civil járműből ellenőriztek a rendőrök Budapesten

"Civil jellegű" kamerás gépkocsit vezetve szűrtek ki a forgalomból másokra veszélyt jelentő, illetve kirívó szabálysértéseket elkövető autósokat a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.
2023. 03. 27. 12:30
Megosztás:

Javult a német üzleti hangulat

Márciusban a vártnál jobban erősödött az ifo gazdaságkutató intézet német üzleti hangulatindexe, a kilátás és az aktuális állapot megítélése is javult a gazdasági szereplők körében.
2023. 03. 27. 12:00
Megosztás:

Jönnek a kedvezményes zöld lakáshitelek

Hamarosan jöhetnek a zöld fogyasztóbarát lakáshitelek. Áprilistól legalább a kezdeti költségek egy részét el kell engedniük a bankoknak az ilyen kölcsönöknél, ha minősített fogyasztóbarát lakáshitelt választ az ügyfél. Kamatkedvezményt is adhatnának, de ebben egyelőre nem látszik nagy tolongás – derül ki a Bank360.hu összeállításából.
2023. 03. 27. 11:30
Megosztás:

Kevés cég törődik a nők esélyegyenlőségével

A fenntarthatóságnak csupán egyik eleme a természeti környezet védelme, a gazdasági tevékenység környezetet károsító hatásainak tompítása. Ezzel egyenértékű annak a jelentősége, hogy a cégek mennyire vállalnak felelősséget az őket körülvevő társadalomért. A K&H fenntarthatósági indexe szerint a helyzet a hazai közepes és nagyvállalatok esetében nem romlott az előző félévhez képest.
2023. 03. 27. 11:00
Megosztás:

Nőtt a recesszió esélye az Egyesült Államokban

Neel Kashkari, a Fed minneapolis-i tagbankjának vezére a recesszió esélyének növekedését látja jelenleg a piacokon, amit elsősorban a friss bankrendszeri bizonytalanságnak tulajdonít.
2023. 03. 27. 10:30
Megosztás:

Sztrájk nehezíti a közlekedést Németországban

Csaknem teljesen leállt a távolsági és a térségi közösségi közlekedés hétfőn Németországban több szakszervezet közös figyelmeztető sztrájkja miatt.
2023. 03. 27. 10:05
Megosztás:

Ma van a színházak világnapja

Ma van a színházi világnap, amelyre számos teátrum készül programokkal; a színházi ünnep alkalmából az előadások előtt felolvassák a világnap nemzetközi üzenetét, amelyet az idén Samiha Ayoub egyiptomi színésznő írt.
2023. 03. 27. 09:30
Megosztás:

Vegyesen zártak az ázsiai tőzsdék hétfőn

Vegyesen zártak az ázsiai tőzsdék hétfőn, és mínuszt jeleztek a térségben még nyitva tartó piacok hétfőn reggel.
2023. 03. 27. 09:05
Megosztás:

Ismerje meg a legnépszerűbb sportfogadási cégrészvényeket

Az online sportfogadások területe rendkívül jövedelmező környezet, amely sokaknak megélhetési lehetőséget jelent. Ennek megértéséhez és sikeres végrehajtásához jártasnak kell lenni az iparágban, és tudni kell, hogyan lehet ebből profitot húzni.
2023. 03. 27. 08:55
Megosztás:

Emelkedésre számítanak a magyar tőzsdén a mai napon - mibe fektessünk most?

Emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, mert javult a nemzetközi befektetői hangulat.
2023. 03. 27. 08:54
Megosztás:

A szülők gyerekük oktatásához fűződő jogairól szavaztak meg törvényt az USA-ban

A szülők gyerekük oktatásához fűződő jogairól fogadott el törvényt az amerikai törvényhozás alsóháza pénteken, annak jogerőssé válásához szükség van a Szenátus szavazataira, valamint az elnök aláírására, ami az előzetes nyilatkozatok alapján kis valószínűséggel lesz meg.
2023. 03. 27. 07:00
Megosztás:

Állattartó telepeket újít fel a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Közel 500 millió forint európai uniós támogatást költ a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság őshonos állattartó telepek felújítására, továbbá eszköz- és gépbeszerzésére - közölte a szervezet az MTI-vel.
2023. 03. 27. 06:00
Megosztás:

Vízügyi cselekvési program elfogadásával zárult az ENSZ Víz Konferencia

Vízügyi cselekvési program elfogadásával zárult az ENSZ Víz Konferencia pénteken, amely mintegy 700 vállalást tartalmaz országok és egyéb szereplők részéről, ilyen eseményre 46 éve nem volt példa.
2023. 03. 27. 05:00
Megosztás:

Hány kutya tartható egy lakásban a törvény szerint? Tartható kutya panelben, társasházi lakásban?

Néhány éve már sem a társasházak, sem az önkormányzatok nem szólhatnak bele abba, hogy hány kutyát tarthatsz egy társasházi lakásban. Régebben ezt belefoglalták a társasház szervezeti és működési szabályzatába, de ma már nem jellemző - olvashatjuk a tarsaslakhatas.hu oldalon. Hány kutya tartható egy lakásban a jogszabályok szerint? Bizonyos négyzetméteren hány kutya tartható?
2023. 03. 27. 04:01
Megosztás:

A folyamatos fejlődés jelentheti a magyar alma számára a jövőt

Azt tapasztaljuk, hogy nemcsak mi akarunk fejleszteni, hanem a termelők részéről is hatalmas az igény és az akarat, mindenki megértette, hogy most kell megvalósítani a versenyképességet javító beruházásokat - jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Mi lesz veled magyar alma...? - Gonda István emlékkonferencián Debrecenben az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint.
2023. 03. 27. 03:00
Megosztás: